Informācija par līguma atsaukšanas tiesībām

Patērētājiemm (privātpersonām) (VFR Civillikuma 13. pants) attiecībā uz preču tirdzniecību tiešsaistē ir likumā noteiktas līguma atsaukšanas tiesības, kā norādīts turpmāk sniegtajā informācijā.

Līguma atsaukšanas tiesības privātpersonām

Jums ir tiesības, nenorādot iemeslu, četrpadsmit dienu laikā atsaukt šo līgumu.

Līguma atsaukšanas tiesību termiņš ir četrpadsmit dienas, sākot no dienas, kad Jūs vai Jūsu deleģēta trešā persona, kas nav pārvadātājs, turējumā ir pārņēmusi pēdējo preci.

Lai īstenotu savas līguma atsaukšanas tiesības, Jums ir jāinformē mūs (Partio GmbH & Co. KG, Gontardstraße 11, 10365 Berlin, Deutschland, e-pasts: [email protected]), nosūtot nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu, vai elektroniski nosūtītā vēstulē) par Jūsu lēmumu atsaukt šo līgumu. Šajā nolūkā Jūs varat izmantot pievienoto līguma atsaukuma formulāru, tomēr tas nav obligāti.

Lai ievērotu līguma atsaukšanas tiesību termiņu, pietiek, ka Jūs paziņojumu par to, ka īstenojat savas līguma atsaukšanas tiesības, nosūtat pirms atsaukšanas tiesību termiņa iztecējuma.

Līguma atsaukuma sekas

Ja Jūs atsaucat šo līgumu, tad mūsu pienākums ir atmaksāt Jums visus maksājumus, ko esam no Jums saņēmuši, ieskaitot piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās no tā, ka esat izvēlējušies citu, ne mūsu piedāvāto, izdevīgāko standartveida piedāvājuma veidu), nekavējoties, ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no tās dienas, kurā mēs esam saņēmuši Jūsu paziņojumu par līguma atsaukšanu. Lai veiktu atmaksu, mēs izmantojam to pašu norēķinu līdzekli, ko Jūs tikāt lietojuši, sākotnēji veicot apmaksu, izņemot gadījumus, kad ar Jums nepārprotami ir panākta kāda cita vienošanās; nekādā gadījumā Jums par šo samaksas atgriešanu netiek aprēķināta piemaksa.

Preces, ko parasti var aizsūtīt atpakaļ pa pastu

Mēs varam atteikties veikt atmaksu, kamēr neesam saņēmuši atpakaļ preces, vai arī līdz brīdim, kad Jūs mums esat apliecinājuši, ka esat nosūtījuši atpakaļ preces, atkarībā no tā, kurš no šiem brīžiem iestājas agrāk.

Jūsu pienākums ir nekavējoties, bet katrā ziņā ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad informējāt mūs par atkāpšanos no līguma, preces nosūtīt atpakaļ vai atgriezt šādā adresē: AUTODOC SE (Retoure - Lager R) Rhinstrasse 132, 12681 Berlin, Deutschland.

Šis termiņš ir ievērots, ja Jūs preces nosūtat pirms noteiktā četrpadsmit dienu termiņa notecējuma. Jūs sedzat visas izmaksas, kas saistītas ar preču nosūtīšanu atpakaļ.

Attiecībā uz precēm, ko nevar nosūtīt pa pastu (piemēram, rezerves daļas, ko nevar iesaiņot bandrolēs), attiecas turpmāk norādītais.

Iespējams preču vērtības samazinājums Jums ir jāsedz tikai tādā gadījumā, ja šāds vērtības samazinājums ir radies, Jums nevajadzīgā apjomā īstenojot preču kvalitātes, īpašību un funkcionēšanas pārbaudi.

Precēm ar papildu transportēšanas drošības prasībām (akumulatori):
saņemot preci, kurai pievienots īpašs paziņojums, kas iesaka jums saglabāt iepakojuma materiālu iespējamam atgriešanas sūtījumam, iesakām ievērot šādus norādījumus:
- saglabājiet blīvējošos noslēgus, kas tiek izmantoti, lai noslēgtu atveres un novērstu akumulatora šķidruma noplūdi;
- saglabājiet iepakojuma materiālus, kas aizsargā akumulatora korpusu no bojājumiem;
- saglabājiet kasti ar brīdinājumu, ka tajā ir bīstams materiāls.

Ja jūsu AUTODOC sūtījums ir bojāts, lūdzu, izmantojiet jaunus iepakojuma materiālus, lai nosūtītu mums atpakaļ preci. Sūtījumā ir bīstams materiāls, tādēļ noteikti izmantojiet stipru un triecienizturīgu sūtījuma kasti. Nostipriniet preci pret pārvietošanos ārējā iepakojumā un nejaušu aktivizāciju. Ievietojiet preci sūtījuma kastē vertikāli un pārliecinieties, ka kaste nav vaļīga. Izmantojiet pildījuma materiālus, piemēram, AUTODOC sniegto pildījuma materiālu vai kādu laikrakstu, lai aizpildītu tukšo vietu starp sūtījuma kasti un preci.

Bojātus bīstamos materiālus, piemēram, akumulatorus ar noplūdi, nevar atgriezt, un tie jāutilizē specializētā pārstrādes uzņēmumā.

– Informācijas par līguma atsaukšanas tiesībām beigas –

Līguma atsaukšanas veidlapas paraugs

(Ja Jūs vēlaties atsaukt līgumu, tad, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu un nosūtiet to mums.)

- Adresāts: Partio GmbH & Co. KG, Gontardstraße 11, 10365 Berlin, Deutschland, e-pasts: [email protected]
- Ar šo es/mēs (*) atsaucu/ atsaucam noslēgto līgumu par šādu preču iegādi (*)/ šādu pakalpojumu sniegšanu (*)
- Pasūtīts (kad) (*)/ pakalpojums saņemts (kad) (*)
- Privātpersonas vārds, uzvārds
- Privātpersonas adrese
- Privātpersonas paraksts (tikai gadījumos, kad paziņojums tiek iesniegts izdrukas formā)
- Datums
________
(*) Neatbilstošo svītrot.

Līguma atsaukšanas tiesību izņēmumi

Normatīvajos aktos ir noteikti līguma atsaukšanas tiesību izņēmumi (VFR Civillikuma 312. g pants), turklāt mēs paturam tiesības, attiecībās ar Jums atsaukties uz šādu normatīvo regulējumu – līguma atsaukšanas tiesības nepastāv saistībā ar līgumiem par tādus preces piegādi, kas iepriekš nav bijusi sagatavota (nokomplektēta) un kā izgatavošanai nosakošā ir pasūtītāja individuālā izvēle vai uzstādījumi, vai arī kas ir tieši pielāgota pasūtītāja personiskajām vajadzībām.

Līguma atsaukšanas tiesības nepastāv saistībā ar tādu preču piegādi, kas pēc piegādes to īpašību dēļ ir neatraujami savienota ar citu mantu.

Līdzās minētajam mēs norādām, ka Jums saskaņā ar VFR Civillikuma 357. panta 7. daļas 1. punktu mums ir jākompensē tas preces vērtības samazinājums, kas rezultējies no tādām darbībām ar preci, kas preces kvalitātes, īpašību un funkcionēšanas pārbaudes nolūkā nav bijušas nepieciešams veiktajā apjomā. Jurisdikcijā ir izlemts, ka arī mehānisko transportlīdzekļu rezerves daļu uzstādīšana aplūkojama kā “nav nepieciešama”.

  • PayPal
  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Банковский перевод