Политика конфиденциальности

Paziņojums par datu aizsardzību saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu

Datu pārziņa nosaukums un adrese

Datu pārzinis ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu nacionālā līmeņa datu aizsardzības likumu, kā arī ar datu aizsardzību saistītu normatīvu izpratnē ir:

Autodoc GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin

Izpilddirektors: Alexej Erdle, Christian Gisy, Vitalij Kungel, Max Wegner

Fakss: +49 30 208 478 250
E-pasts: [email protected]

Reģistrācijas komercreģistrs:
Reģ. Nr. HRB 114045 B, Berlīnes-Šarlotenburgas Pirmās instances tiesa
PVN reģ. nr.: DE260634589

Datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija:
Partio GmbH & Co. KG
Datu aizsardzības inspektors
Gontardstraße 11
10365 Berlin

E-Mail: [email protected]


1. Vispārīga informācija par datu apstrādi

1.1. Personas datu apstrādes apjoms

Lietotāju datus mēr iegūstam un izmantojam tikai un vienīgi, ja tas ir nepieciešams funkcionējošas tīmekļa vietnes, kā arī satura un pakalpojumu nodrošināšanai. Lietotāju personas dati tiek iegūti un izmantoti tikai pēc lietotāja piekrišanas saņemšanas. Izņēmums piemērojams tādos gadījumos, kad iepriekšēju piekrišanu nav iespējams saņemt objektīvu iemeslu dēļ un datu apstrāde ir pieļaujama, pamatojoties uz normatīvo aktu noteikumiem.

Personas dati tiek iegūti tikai tad, ja Jūs, veicot pasūtījumu, mums tos brīvprātīgi paziņojat. Paziņotos datus mēs bez Jūsu piekrišanas izmantojam tikai un vienīgi, lai apstrādātu un izpildītu Jūsu pasūtījumu. Izpildot līgumu un norēķinoties par pirkumu, Jūsu dati tiek bloķēti turpmākai izmantošanai un, beidzoties nodokļu un komerctiesībās noteiktajam datu saglabāšanas termiņam, tie tiek dzēsti, ja vien Jūs skaidri neesat devuši piekrišanu turpmākam datu izmantojumam.

1.2. Personas datu nodošana

Sūtot pakas un piegādājot kravas mēs Jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi nododam sūtīšanas pakalpojumu sniedzējam, ar kuriem mums ir noslēgti līgumi, un vajadzības gadījumā arī datu apstrādātājiem, lai viņi varētu veikt piegādes, vienoties ar Jums par piegādi un nosūtīt piegādes paziņojumu.

Ar šo nolūku saistītās personas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, ja esat nepārprotami piekritis šādai apstrādei. Attiecībā uz datu apstrādi nolūkā izpildīt līgumā saskaņotu preču piegādi juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Turklāt ar to saistītās datu apstrādes juridiskais pamats ir arī VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (ar interesēm saistīti apsvērumi, pamatojoties uz to, ka mēs esam ieinteresēti nodrošināt netraucētu piegādi Jums visizdevīgākajā laikā).

Visus minētos datus mēs dzēšam vēlākais pēc likumā noteiktā garantijas termiņa beigām, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktu noteikumiem datu glabāšana mums ir jāturpina obligāti vai mums ir tiesības tos glabāt ilgāk.

Lai nodrošinātu maksājumu izpildi, mēs Jūsu maksāšanas datus nododam pilnvarotai kredītiestādei vai pasūtīšanas procesā izvēlētam maksājumu pakalpojumu sniedzējam.

1.3. Personas datu izmantošana, norēķiniem izvēloties “Klarna” platformu

Ja esat izvēlējušies izmantot “Klarna” norēķinu pakalpojumus, piemēram, “Klarna” rēķina apmaksu pēc piegādes vai preču iegādi uz nomaksu kā maksājuma veidu, tad Jūs esat devuši piekrišanu, ka mēs iegūstam šāda pirkuma apstrādei, kā arī identitātes un maksātspējas pārbaudei nepieciešamos personas datus, t.i., vārdu un uzvārdu, adresi, dzimšanas datumu, dzimumu, e-pasta adresi, IP adresi, tālruņa numuru, kā arī rēķinam nepieciešamos datus, kas ir saistīti ar konkrēto pasūtījumu, t.i., preču skaitu, preču numuru, rēķina summu un procentos izteiktu nodokļu apmēru, un nododam šos datus “Klarna”. Šie dati tiek nodoti, lai platforma “Klarna” Jūsu pirkuma un izvēlētā norēķinu veida apstrādes nolūkā varētu sagatavot rēķinu, kā arī veikt identitātes un maksātspējas pārbaudi. Šajā sakarā platformai “Klarna” saskaņā ar VFR Datu aizsardzības likumu ir leģitīmas intereses saņemt pircēja personas datus, un tie tai ir nepieciešami, lai no kredītinformācijas birojiem iegūtu identitātes un maksātspējas pārbaudei nepieciešamās ziņas. Vācijā šādi kredītinformācijas biroji var būt:

1. “Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG”, abon.kastīte 5001 66, 22701 Hamburga
2. “Creditreform Boniversum GmbH”, Hellersbergstraße 11, 41460 Neisa
3. “Deltavista GmbH”, Freisinger Landstr. 74, 80939 Minhene
4. “Arvato Infoscore Consumer Data GmbH and Infoscore Consumer Data GmbH”,
Rheinstraße 99, 76532 Bādenbādene
5. “SCHUFA Holding AG”, Kormoranweg 5, 65201 Vīsbādene

Pieņemot lēmumu par līgumattiecību iedibināšanu, īstenošanu vai izbeigšanu, “Klarna” līdzās adreses pārbaudei ievāc un izmanto arī informāciju par pircēja kredītvēsturi, kā arī varbūtības vērtības par maksājumu uzvedību nākotnē. “Klarna” šādas piešķirto punktu vērtības aprēķina, izmantojot zinātniski atzītus, aritmētiskus statistikas paņēmienus. Šajā nolūkā “Klarna” cita starpā izmantos arī Jūsu adreses datus. Ja pēc šā aprēķina būs redzams, ka Jums nav nodrošināta kredītspēja, “Klarna” Jums par to noteikti paziņos.

Maksājums ar tūlītēju pārskaitījumu (“Klarna”)

Mēs arī piedāvājam iespēju veikt maksājumu ar tūlītēju pārskaitījumu. Šajā nolūkā Jums nepieciešams tikai norēķinu konta numurs, bankas SWIFT kods, kā arī Jūsu internetbankas konta PIN un TAN kodi. Veicot pasūtījumu, Jūs automātiski tiksiet savienoti ar drošo norēķinu formulāru, ko apkalpo “Sofort GmbH”. Uzreiz pēc tam Jūs saņemsiet apstiprinājumu par notikušo transakciju. Pēc tam mēs nepastarpināti saņemam informāciju par summas pārskaitījumu mūsu norēķinu kontā. Tūlītēju pārskaitījumu kā maksājuma veidu var izmantot ikviens, kam ir atvērts internetbankas konts ar PIN/TAN rīku. Iegaumējiet, ka vēl joprojām ir bankas, kuras neatbalsta maksājumus ar tūlītēju pārskaitījumu.

Personas datu izmantošanas atsaukšana attiecībās ar platformu „Klarna“

1. Attiecībās ar “Klarna” Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu personas datu izmantošanai. Tomēr arī pēc tam platformai “Klarna” saglabājas tiesības apstrādāt, izmantot un nodot tālāk personas datus, ja tas ir nepieciešams, lai, izmantojot “Klarna” pakalpojumus, īstenotu līgumā noteiktos norēķinus, tas ir tiesiski reglamentēts vai arī to pieprasa tiesu instances vai valsts pārvaldes iestādes.

2. Protams, Jūs jebkurā brīdī varat iegūt informāciju par platformas “Klarna” saglabātajiem personas datiem. Šādas tiesības garantē VFR Likums par datu aizsardzību. Ja Jūs kā pircējs to vēlaties vai arī platformai “Klarna” gribat paziņot par izmaiņām saistībā ar saglabātajiem datiem, tad varat to izdarīt, rakstot uz [email protected].

1.4. Norēķini ar “PayPal” starpniecību

Izvēloties veikt norēķinus ar “PayPal” starpniecību, ar kredītkarti ar “PayPal” starpniecību, tiešā debeta maksājumu ar “PayPal” vai – ja tiek piedāvāts – maksājumu pēc piegādes ar “PayPal” starpniecību, tad maksājuma īstenošanas procesā mēs Jūsu norēķinu datus nodosim kompānijai “PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie”, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburgā (turpmāk tekstā – “PayPal”). Saistībā ar minētajiem norēķinu veidiem (kredītkarte ar “PayPal” starpniecību, tiešais debets ar “PayPal” vai – ja tiek piedāvāts – maksājums pēc piegādes ar “PayPal” starpniecību) “PayPal” patur tiesības veikt kredītspējas pārbaudi. Ar maksājumu neveikšanas statistisko varbūtību saistīto kredītspējas rezultātu “PayPal” izmanto, lai pieņemtu lēmumu par attiecīgā norēķinu veida nodrošināšanu. Kredītspējas informācija var saturēt varbūtības vērtības (tā sauktās piešķirto punktu vērtības). Ja kredītspējas informācijā iekļauj piešķirto punktu vērtības, tad tās ir iegūtas, izmantojot zinātniski atzītu, aritmētisku statistikas paņēmienu. Piešķirto punktu vērtību aprēķinā cita starpā ņem vērā arī adreses datus. Papildu informāciju, kas saistīta ar datu aizsardzības regulējumu, tostarp arī par iesaistītajiem kredītinformācijas birojiem, skatiet “PayPal” datu aizsardzības paziņojumā.

1.5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Ja mēs personas datu apstrādes vajadzībām pieprasām attiecīgi skarto personu (datu subjektu) piekrišanu, tad kā tiesiskais pamats tam kalpo ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk tekstā – VDAR) 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.
Apstrādājot personas datus, kas ir nepieciešami tāda līguma izpildei, kura līgumslēdzēja puse ir skartā persona (datu subjekts), tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Tas attiecas arī uz tādiem datu apstrādes procesiem, kas ir nepieciešami, lai īstenotu darbības, kas veicamas pirms līguma noslēgšanas. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama kāda mūsu uzņēmumam saistoša juridiska pienākuma izpildei, tad kā tiesiskais pamats kalpo VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts.
Gadījumā, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu skartās personas (datu subjekta) vai citas fiziskas personas vitālas intereses, tad tās tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts.
Ja apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu leģitīmas mūsu uzņēmuma vai trešo personu intereses, un ja skartās personas (datu subjekta) intereses, pamattiesības un pamatbrīvības nav svarīgākas par iepriekš minētajām interesēm, tad datu apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta regulējumā.

1.6. Datu dzēšana un saglabāšanas ilgums

Skarto personu (datu subjektu) personas dati tiek dzēsti vai bloķēti, tiklīdz ir zudis datu saglabāšanas nolūks. Līdzās minētajam datus var saglabāt gadījumos, kad Eiropas vai nacionālais likumdevējs to ir paredzējis Eiropas Savienības regulās, likumos vai citos normatīvos, kam ir pakļauts datu pārzinis. Datus bloķē vai dzēš arī tad, kad ir beidzies minētajos normatīvos noteiktais datu saglabāšanas termiņš, ja vien nepastāv nepieciešamība turpināt uzglabāt datus līguma slēgšanas vai līguma izpildes nolūkā.

2. Tīmekļa vietnes pieejamības nodrošināšana un žurnālfaila izveide

2.1. Datu apstrādes apraksts un apjoms

Katru reizi atverot mūsu tīmekļa vietni, mūsu sistēma automatizē datus un informāciju no atverošā datora datorsistēmas.

To darot, tiek iegūti šādi dati par:

1. pārlūkprogrammas tipu un izmantoto versiju;
2. lietotāja operētājsistēmu;
3. lietotāja interneta pakalpojumu sniedzēju;
4. lietotāja IP adresi;
5. piekļuves datumu un laiku;
6. tīmekļa vietnēm, no kurām lietotāja sistēma piekļuvusi mūsu vietnei;
7. tīmekļa vietnēm, ko lietotāja sistēma ir izsaukusi caur mūsu vietni.

Žurnālfaili satur IP adreses vai citus datus, kas ļauj identificēt lietotāju. Tas, piemēram, varētu būt gadījumā, ja personas datus satur saite uz tīmekļa vietni, no kuras lietotājs nokļūst mūsu vietnē, vai arī saite uz tīmekļa vietni, ar kuru savienojas lietotājs.

Arī šie dati tiek saglabāti mūsu sistēmas žurnālfailos. Tas gan neattiecas uz lietotāja IP adresēm vai citiem datiem, kas ļauj identificēt konkrēto lietotāju. Šie dati gan netiek saglabāti kopā ar citiem lietotāja personas datiem.

2.2. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu un žurnālfailu pagaidu saglabāšanas tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

2.3. Datu apstrādes nolūks

Sistēma uz laiku saglabā IP adresi, lai ļautu caur lietotāja datoru piekļūt tīmekļa vietnei. Šajā nolūkā lietotāja IP adrese ir jāsaglabā uz sesijas laiku.

Žurnālfaili tiek saglabāti, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes spēju funkcionēt. Līdzās minētajam šie dati kalpo tīmekļa vietnes pilnveidošanai un informācijas tehnoloģisko sistēmu drošuma nodrošināšanai. Šajā sakarā netiek veikta datu izvērtēšana tirgvedības vajadzībām.

Šajos nolūkos arī mums ir leģitīmas intereses datu apstrādē saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

2.4. Datu saglabāšanas ilgums

Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi noteiktā nolūka izpildei. Gadījumos, kad dati tiek iegūti, lai nodrošinātu piekļuvi tīmekļa vietnei, tos dzēš brīdī, kad ir beigusies attiecīgā sesija.

Gadījumos, kad dati tiek saglabāti žurnālfailos, parasti tos dzēš ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Pastāv iespēja datus saglabāt ilgāk. Šādā gadījumā lietotāju IP adreses tiek dzēstas vai padarītas anonīmas, lai vairs nevarētu identificēt izsaucošo klientu.

2.5. Iebilšanas un novēršanas iespēja

Datu ieguve tīmekļa vietnes pieejamības nodrošināšanai un datu saglabāšana žurnālfailos ir neizbēgami nepieciešama tīmekļa vietnes darbībai. Līdz ar to lietotājam nav iespējas iebilst šo datu apstrādei.

3. Sīkdatņu izmantošana

3.1.1. Datu apstrādes apraksts un apjoms (sērfošanas ieradumu analīze)

Savā tīmekļa vietnē mēs lietojam sīkdatnes, kas ļauj analizēt lietotāju sērfošanas ieradumus. Tās ļauj izgūt šādus datus:

1. meklētājos ievadītos jēdzienus;
2. vietņu apmeklējuma biežumu;
3. tīmekļa vietnes funkciju lietojumu.

Šādā veidā iegūtie lietotāju dati tiek pseidonimizēti, izmantojot tehniskus pasākumus. Līdz ar to vairs nav iespējams šos datus sasaistīt ar vietni apmeklējošu lietotāju. Šie dati netiek saglabāti kopā ar citiem lietotāja personas datiem.

3.1.2. Datu apstrādes apraksts un apjoms (preču groza funkcija)

Dažas sīkdatnes Jūsu datorā saglabājas ilgstoši, tādējādi radot mums iespēju nākamajā apmeklējuma reizē atkal atpazīt Jūsu datoru (pastāvīgās sīkdatnes). Mūsu partneriem ir aizliegts caur mūsu tīmekļa vietni ar sīkdatņu palīdzību iegūt, apstrādāt vai lietot personas datus. Vairums interneta pārlūkprogrammu sīkdatnes akceptē standartveidā. Sesijas un pastāvīgās sīkdatnes savstarpēji neatkarīgi Jūs varat atļaut vai aizliegt drošības iestatījumos. Ja Jūs deaktivizēsiet sīkdatnes, tad pastāv iespēja, ka mūsu tīmekļa vietnē Jums nebūs pieejamas noteiktas funkcijas, kā arī atsevišķas vietnes netiks uzrādītas pareizi. Sesijas sīkdatnes ir noteikti jāatļauj, lai varētu lietot mūsu preču grozu! Sīkdatnēs saglabātie dati netiek sasaistīti ar Jūsu personas datiem (uzvārdu, adresi utt.). Nesaņemot no Jums viennozīmīgu piekrišanu, sīkdatnēs saglabātos datus mēs nesasaistām ar Jūsu personas datiem (uzvārdu, adresi utt.).

3.2. Datu ieguve, lietojot Google analytics

Mūsu tīmekļa vietne izmanto Google analytics, proti, tīmekļa analīzes rīku, ko piedāvā “Google inc.”. Google analytics izmanto sīkdatnes. Runa ir par nelielām teksta datnēm, kas tiek saglabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt, kā Jūs izmantojat tīmekļa vietni. Piemēram, tiek apkopota informācija par operētājsistēmu, interneta pārlūkprogrammu, Jūsu IP adresi, Jūsu iepriekš apmeklēto vietni (nosūtītāja URL), kā arī datumu un laiku, kad Jūs apmeklējāt mūsu tīmekļa vietni. Šīs sīkdatnes ģenerētā informācija par mūsu tīmekļa vietnes lietošanu tiek nosūtīta uz Google serveri Amerikas Savienotajās Valstīs, kur tā tiek saglabāta. Google šo informāciju lieto, lai izvērtētu, kā Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, un pēc tam vietnes operatoriem sagatavotu pārskatus par tīmekļa vietnes aktivitāti, kā arī sniegtu citus ar vietnes un tīmekļa lietošanu saistītus pakalpojumus. Google šo informāciju var nodot arī trešām personām, ja tas ir noteikts normatīvajos aktos vai ja Google uzdevumā šos datus apstrādā trešās personas. Šādā gadījumā datus izmanto anonimizēti vai pseidonimizēti. Sīkāku informāciju par to Jūs atradīsiet Google vietnē: skatīt šeit.

3.3. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādei, izmantojot sīkdatnes, tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

3.4. Datu apstrādes nolūks

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai pilnveidotu mūsu tīmekļa vietnes un tās satura kvalitāti. Pateicoties analīzes sīkdatnēm, mēs uzzinām, kā tiek lietota mūsu tīmekļa vietne, un tādējādi varam nepārtraukti uzlabot savu piedāvājumu.
Saistībā ar šo nolūku mums ir arī leģitīmas intereses veikt personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

3.5. Datu saglabāšanas ilgums, iebilšanas un novēršanas iespēja

Sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja datorā, kas tās nosūta uz mūsu vietni. Jūs kā lietotājs līdz ar to varat pilnībā kontrolēt sīkdatņu izmantošanu. Izmainot iestatījumus savā interneta pārlūkprogrammā, sīkdatņu pārsūtīšanu Jūs varat deaktivizēt vai ierobežot. Jau saglabātās sīkdatnes jebkurā laikā ir iespējams izdzēst. To var veikt arī automatizēti. Ja sīkdatnes saistībā ar mūsu tīmekļa vietni tiek deaktivizētas, tad pastāv iespēja, ka vairs nevarēs pilnā apjomā izmantot visas vietnes funkcijas.
Flash sīkdatņu nosūtīšanu nav iespējams deaktivizēt caur pārlūkprogrammas iestatījumiem, bet gan veicot izmaiņas Flash Player iestatījumos.

4. Jaunumu apkārtraksts (newsletter)

4.1. Datu apstrādes apraksts un apjoms

Mūsu tīmekļa vietnē pastāv iespēja abonēt bezmaksas jaunumu apkārtrakstu. Piesakoties jaunumu apkārtraksta abonementam, mums tiek nosūtīti dati no pieteikuma formulāra.
Līdzās minētajam pieteikšanās brīdī tiek iegūti šādi dati:

1. izsaucošā datora IP adrese;
2. reģistrācijas datums un laiks.

Reģistrācijas brīdī tiek iegūta Jūsu piekrišana datu apstrādei, kā arī norādīts uz šo paziņojumu par datu aizsardzību.
Šie dati tiek izmantoti tikai un vienīgi, lai izsūtītu jaunumu apkārtrakstu.

Lai nosūtītu savu jaunumu apkārtrakstu (newsletter), mēs izmantojam e-pasta rīku MailChimp. MailChimp piedāvā kompānija “The Rocket Science Group LLC”, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318 (turpmāk tekstā – “Rocket”). Attiecībā uz Rocket tiek piemērots tā sauktā privātuma vairoga regulējums, proti, starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm noslēgta vienošanās par datu aizsardzību.
Reģistrācijas brīdī saglabātie dati tiek nosūtīti uzņēmumam “Rocket”, kas tos saglabā. Reģistrācijas laikā ievadītie dati netiek nodoti kādām citām trešām personām. Pēc reģistrācijas MailChimp rīks Jums nosūta e-pastu ar lūgumu apstiprināt savu reģistrāciju. Līdzās minētajam MailChimp piedāvā arī dažādas iespējas analizēt, kā tiek atvērti un lietoti izsūtītie jaunumu apkārtraksti. Piemēram, cik lietotājiem tika izsūtīts e-pasts, vai e-pasti tika noraidīti un vai lietotāji pēc e-pasta saņemšanas ir atsaukuši savu reģistrāciju sarakstā. Tomēr šāda veida analīze tiek attiecināta tikai uz grupām, un mēs to neizmantojam, lai veiktu individuālu izvērtējumu. Turklāt MailChimp izmanto “Google Inc.” analizēšanas rīku Google analytics, atsevišķos gadījumos to integrējot jaunumu apkārtrakstā. Sīkāku informāciju par Google analytics rīku atradīsiet tā datu aizsardzības paziņojumā, kas aprakstīts šā paziņojuma sadaļā „Datu ieguve, lietojot Google analytics”.
Papildu informāciju par datu aizsardzību rīkā MailChimp atradīsiet vietnē: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

GetResponse

Lai izsūtītu e-pasta vēstules un elektroniskos informatīvos ziņojumus, mēs izmantojam pakalpojumus, ko sniedz pasūtījumu apstrādātājs GetResponse. Mūsu uzdevumā GetResponse Sp.z o.o., ul. ARKONSKA 6/A3, 80-387 GDANSK, Polija, apstrādā Jūsu personas datus. Šajā nolūkā GetResponse saglabā Jūsu datus. GetResponse mums nodrošina iespēju izvērtēt, kā tiek atvērti un lietoti mūsu informatīvie ziņojumi. Saistībā ar informatīvo ziņojumu saņemšanu Jūsu dati netiek nodoti trešām personām, un GetResponse arī nesaņem nekādas tiesības nodot tālāk Jūsu datus.

Katrā sazināšanās reizē minētais pakalpojumu sniedzējs apstrādā vismaz šādus datus par

- Jūsu IP apdresi,
- datumu,
- Jūsu e-pasta vēstules tematu,
- reakcijas ilgumu saistībā ar uz Jūsu servera pieprasījumu,
- servera pieprasījuma pulksteņa laiku,
- e-pasta adresi.

GetResponse reklāmas mērķlapa

Saturs, kas tiek izsūtīts ar GetResponse starpniecību, var tikt izvietots GetResponse reklāmas mērķlapā. Jums kā lietotājam tas nozīmē, ka Jūs, uzklikšķinot uz kādas saites, kas ietverta e-pasta vēstulē vai informatīvajā ziņojumā, tiekat savienots ar GetResponse apakšvietni. Šī opcija sniedz mums iespēju piešķirt Jums netraucētas lietotāja tiesības, kā arī izvietot (nepieciešamības gadījumā, prezentēt) mūsu pētījumus un rakstus.

Katru reizi, kad tiek pieprasīta kāda datne, no tās tīmekļa vietnes GetResponse iegūst un saglabā šādus datus:

- IP adresi,
- vietni, no kuras attiecīgā datne tika atvērta,
- datnes nosaukumu,
- datnes atvēršanas datumu un pulksteņa laiku,
- pārsūtīto datu apjomu un
- paziņojumu par atvēršanas norisi.

Minētie piekļuves dati tiek izmantoti tikai un vienīgi nepersonalizētā formā ar mērķi nepārtraukti uzlabot tīmekļa vietnes piedāvājumu un apkopot statistiku. Datu izvērtēšanas nolūkā šī tīmekļa vietne cita starpā izmanto Google Analytics un sīkdatnes. Sīkāku informāciju par GetResponse datu aizsardzību atradīsiet vietnē: https://www.getresponse.de/email-marketing/legal/datenschutz.html.

4.2. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Tiesiskais pamats datu apstrādei, ko veic pēc lietotāja pieteikšanās jaunumu apkārtrakstu saņemšanai, lietotāja piekrišanas gadījumā ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

4.3. Datu apstrādes nolūks

Lietotāja e-pasta adresi iegūst, lai varētu piegādāt jaunumu apkārtrakstu.

Citus personas datus reģistrācijas gaitā iegūst, lai novērstu pakalpojumu vai izmantotās e-pasta adreses ļaunprātīgas izmantošanas iespēju.

4.4. Datu saglabāšanas ilgums

Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, kālab tie tika iegūti. Līdz ar to lietotāja e-pasta adrese tiek saglabāta tik ilgi, kamēr ir aktivizēts jaunumu apkārtraksta abonements.

4.5. Iebilšanas un novēršanas iespēja

Lietotājs jebkurā brīdī var atteikties no jaunumu apkārtraksta abonementa. Šajā nolūkā tīmekļa vietnes jaunumu apkārtraksta sadaļā ir paredzēta atbilstīga poga.

5. Reģistrācija

5.1. Datu apstrādes apraksts un apjoms

Tīmekļa vietnē lietotājiem piedāvājam iespēju piereģistrēties, ievadot savus personas datus. Šādā gadījumā dati tiek ievadīti kodētā reģistrācijas formulārā, tie tiek nosūtīti nolīgtam pakalpojumu sniedzējam un tur saglabāti. Reģistrācijas laikā tiek iegūti šādi dati:

1. e-pasts;
2. parole;
3. uzruna, vārds, uzvārds.

Līdzās minētajam reģistrācijas brīdī tiek saglabāti arī šādi dati:

1. lietotāja IP adrese;
2. reģistrācijas datums un laiks.

Reģistrācijas procesā no lietotāja tiek iegūta piekrišana šo datu apstrādei.

5.2. Reģistrācija ar vienotās pierakstīšanās tehnoloģijas palīdzību (Facebook, Google un Amazon)

Mēs Jums piedāvājam iespēju mūsu pakalpojumiem piereģistrēties ar vienotās pierakstīšanās tehnoloģijas palīdzību. Līdz ar to nav nepieciešams veikt papildu reģistrēšanos. Lai pierakstītos, Jūs tiksiet savienoti ar izvēlēto vienotās pierakstīšanas tehnoloģijas piedāvātāja interneta vietni, kurā Jūs varēsiet autorizēties ar saviem lietotāja datiem. Tādējādi Jūsu profila dati, kas saglabāti šajā vietnē, tiek savienoti ar mūsu vietni. Savienojuma rezultātā mēs no attiecīgā operatora automātiski saņemsim šādu informāciju: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, lietotāja ID kodu un dzimumu.

No minētajiem datiem mēs izmantojam tikai Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, lietotāja ID kodu un dzimumu. Noslēdzot līgumu, šī informācija ir obligāti nepieciešama Jūsu identificēšanas nolūkā.

Savienojums caur Facebook
Papildu informāciju par savienojumu caur Facebook un privātuma iestatījumiem skatiet “Facebook Inc” norādījumos par datu aizsardzību un lietošanas nosacījumos.

Google Sign in
Papildu informāciju par savienojumu caur Google Sign in un privātuma iestatījumiem skatiet “Google Inc.” norādījumos par datu aizsardzību un lietošanas nosacījumos.

Amazon Sign-on
Papildu informāciju par savienojumu caur Amazon Sign-on un privātuma iestatījumiem skatiet “Amazon EU S.à r.l.” norādījumos par datu aizsardzību.

5.3. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir lietotāja izteikta piekrišana atbilstīgi VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktam.
Ja reģistrācija ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir lietotājs, vai arī lai veiktu darbības pirms līguma slēgšanas, tad papildu tiesiskais pamats datu apstrādei ir VDAR regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

5.4. Datu apstrādes nolūks

Lietotāja reģistrācija ir nepieciešama, lai izpildītu ar lietotāju noslēgtu līgumu vai arī īstenotu darbības pirms līguma slēgšanas.

Reģistrācijas dati ir paredzēti mūsu tiešsaistes veikalā veiktā pasūtījuma apstrādei.

5.5. Datu saglabāšanas ilgums  

Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, kālab tie tika iegūti. 
Reģistrācijas laikā līguma noslēgšanas vai pirms līguma veicamo darbību nolūkā iegūto datu gadījumā tas notiek tad, kad attiecīgie dati vairs nav nepieciešami līguma izpildei. Arī pēc līguma noslēgšanas var rasties nepieciešamība saglabāt līgumslēdzējas puses personas datus, lai varētu izpildīt līgumā vai normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

5.6. Iebilšanas un novēršanas iespēja

Kā lietotājam Jums vienmēr ir iespēja atteikties no reģistrācijas. Par sevi saglabātos personas datus Jūs jebkurā brīdī varat izmainīt.
Atsaukumu sūtiet pa e-pastu vai pastu:

Autodoc GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin

Fakss: +49 30 208 478 250
E-pasts: [email protected]

Ja dati ir nepieciešami, lai izpildītu līgumu vai īstenotu darbības pirms līguma slēgšanas, tad priekšlaicīga datu dzēšana ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja tā nav pretrunā ar līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem, kas saistīti ar datu dzēšanu.

6. Kontaktveidlapa, komentāru funkcija, telefona un e-pasta kontakts

6.1. Datu apstrādes apraksts un apjoms

Mūsu tīmekļa vietnē ir pieejams formulārs, ko var izmantot, lai ar mums sazinātos elektroniski. Ja lietotājs izmanto šo iespēju, tad mums tiek nosūtīti un saglabāti formulārā ievadītie dati. Šie dati ir:

1. pasūtījuma numurs;
2. tālruņa numurs;
3. vārds
4. VIN numurs
5. HSN/TSN numurs

Brīdī, kad tiek nosūtīta ziņa, papildus tiek saglabāti šādi dati:

1. lietotāja IP adrese;
2. reģistrācijas datums un laiks.

Ziņas nosūtīšanas brīdī tiek iegūta Jūsu piekrišana datu apstrādei, norādot arī uz šo paziņojumu par datu aizsardzību.
Kā alternatīva pastāv iespēja ar mums sazināties, izmantojot norādīto e-pasta adresi. Šajā gadījumā tiek saglabāti e-pastā nosūtītie personas dati.

Dati tiek izmantoti tikai un vienīgi saziņas nolūkā.

Jūs varat sazināties ar mums arī pa tālruni. Ja tālruņa zvana sākumā dosiet mums atļauju, mēs ierakstīsim mūsu sarunu. Sarunas laikā kopīgi izmantoto informāciju mēs apmācīsim mūsu klientu atbalsta aģentus un nodrošināsim mūsu zvanu centra kvalitāti. Ieraksts tiks izdzēsts pēc maksimums 6 mēnešiem, ja vien ilgāku glabāšanu likums nepieprasa vai neatļauj. Jūsu piekrišana ir sarunas ierakstīšanai juridiskais pamats saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) 6. panta 1. punkta a apakšpunktu.

6.1.1. Datu ieguve, apstrāde un izmantošana klientu atsauksmju platformas Trustpilot vajadzībām

Ar klientu atsauksmju platformas www.trustpilot.de starpniecību mēs piedāvājam iespēju novērtēt mūsu pakalpojumus. Saistībā ar to spēkā ir “Trustpilot” nosacījumi un datu aizsardzības noteikumi, kas ir publicēti vietnē http://legal.trustpilot.de/end-user-privacy-terms un http://legal.trustpilot.de/end-user-terms-and-conditions. Iesaistoties šajā klientu atsauksmju sistēmā (šajā nolūkā ir nepieciešams reģistrēties), Jūsu atsauksme tiek publicēta gan mūsu, gan arī “Trustpilot” un šīs platformas partneru tīmekļa vietnēs.

“Trustpilot” veiktas lietošanas nolūkā mēs Jūsu personas datus, proti, e-pasta adresi, vārdu un uzvārdu, kā arī mūsu ģenerēto pasūtījuma numuru nododam uzņēmumam “Trustpilot A/S”, Pilestræde 58, 5. Stock, 1112 Kopenhagen, Dānijā ([email protected]). Pēc tam “Trustpilot” mūsu uzdevumā nosūta Jums uzaicinājumu sniegt atsauksmi. Šāda datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, jo mēs esam pamatoti ieinteresēti saņemt lietotāju vērtējumu un tādējādi radīt uzticamu bāzi tīmekļa vietnes lietošanai. Ja Jums ir no kādas īpašas situācijas izrietoši personiski iemesli, Jums jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret šādu ar Jums saistīto personas datu apstrādi, kas veikta saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

6.1.2 Vērtējumi ar komentāru funkciju un zvaigžņu vērtēšanas sistēma

Mēs piedāvājam iespēju savās vietnēs publiski novērtēt mūsu produktus un pakalpojumus. Šim nolūkam mēs apkopojam un izmantojam šādus personīgos datus: vārds, e-pasta adrese, laiks, kad tika iesniegts novērtējums, un valsts. Ja jūs piedalāties zvaigžņu vērtēšanas sistēmā, mēs aprēķinām kopējo punktu skaitu, pamatojoties uz mūsu atsauksmju skalu, kur visu zvaigžņu piešķiršana nozīmē labāko novērtējumu. Komentāru funkcijā Jūsu pārskatu var publicēt mūsu vietnēs ar Jūsu iniciāļiem vai jūsu segvārdu. Datu apstrāde, kas ietilpst vērtēšanas procedūrās, ir paredzēta, lai lietotājiem dotu iespēju novērtēt mūsu pakalpojumus internetā un potenciālajiem jaunajiem klientiem nodrošinātu ticamas atsauksmes, kas sniedz informāciju par mūsu produktu un pakalpojumu kvalitāti.

Apstrāde tiek veikta saskaņā ar Art. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, kas balstās uz pamatotu interesi saņemt lietotāju vērtējumus un tādējādi radīt uzticamu pamatu vietnes lietošanai. Jums ir tiesības to iemeslu dēļ, ar kuriem ir saistīta Jūsu īpašā situācija, jebkura laikā iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar Art. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Datu apstrāde un pārsūtīšana balstās uz mūsu likumīgajām interesēm saskaņā ar Art. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Mūsu likumīgā interese ir padarīt mūsu pārdošanas novērtējumu redzamu citiem klientiem un pārliecināties, ka tie balstās uz attiecīgajiem pirkumiem. Dati tiks dzēsti, tiklīdz to savākšana vairs nebūs nepieciešama.

6.2. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats lietotāja piekrišanas gadījumā ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Tiesiskais pamats tādu datu apstrādei, kas ir nosūtīti ar e-pasta starpniecību, ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Ja elektroniskā e-pasta sarakste ir vērsta uz līguma noslēgšanu, tad papildus kā tiesiskais pamats datu apstrādei kalpo VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

6.3. Datu apstrādes nolūks  

Saziņas formulārā ievadītos datus mēs apstrādājam tikai un vienīgi saistībā ar attiecīgo saziņu. Gadījumā, ja saziņa notiek ar e-pasta starpniecību, pastāv arī nepieciešamās leģitīmās intereses datu apstrādei.
Pārējie nosūtīšanas laikā apstrādātie personas dati ir paredzēti tikai tam, lai novērstu saziņas formulāra ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošumu.

6.4. Datu saglabāšanas ilgums

Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, kālab tie tika iegūti. Attiecībā uz saziņas formulārā ievadītajiem personas datiem un tiem datiem, kas ir nosūtīti ar e-pastu, tas notiek brīdī, kad ir pabeigta saziņa ar attiecīgo lietotāju. Saziņa ir pabeigta tad, kad no konkrētajiem apstākļiem var pieņemt, ka pilnībā ir noskaidrots izskatītais jautājums.
Nosūtīšanas laikā papildus iegūtie personas dati tiek dzēsti ne vēlāk kā pēc septiņām dienām.

6.5. Iebilšanas un novēršanas iespēja

Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja atsaukt personas datu apstrādei izteikto piekrišanu. Ja lietotājs ar mums sazinās ar e-pasta palīdzību, tad viņš jebkurā brīdī var iebilst pret savu personas datu saglabāšanu. Šādā gadījumā gan nav iespējams turpināt saziņu.
Atsaukums nosūtāms pa e-pastu vai pastu uz:

Autodoc GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin

Fakss: +49 30 208 478 250
E-pasts: [email protected]

Šādā gadījumā tiks dzēsti visi personas dati, kas tika saglabāti saistībā ar sazināšanos.

7. Pašpiegādes paziņojumi (push notifications), izmantojot Google paltformu Firebase

Savā tīmekļa vietnē mēs piedāvājam bezmaksas pakalpojumu – pašpiegādes paziņojumus. Šo pakalpojumu var abonēt, noklikšķinot uz pogas „Atļaut“ („Zulassen“). Savos interneta pārlūkprogrammas iestatījumos Jūs jebkurā brīdī varat pārtraukt šā abonementa lietošanu.

8. Sociālie mediji

8.1. Google+

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas Google +1 funkcijas. Tās nodrošina „Google Inc.“, 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Informācijas apkopošana un nosūtīšana. Izmantojot Google +1 pogu, Jūs varat publiskot informāciju visā pasaulē. Ar Google +1 rīka starpniecību Jūs un citi lietotāji varat saņemt personalizētu Google un mūsu partneru saturu. Google saglabā gan informāciju par to, ka Jūs kādu saturu esat novērtējuši ar +1, gan arī informāciju par vietni, ko apmeklējāt, noklikšķinot uz +1. Jūsu piešķirtie +1 kopā ar profila lietotājvārdu un fotogrāfiju var tika uzrādīti kā norādes Google pakalpojumos, piemēram, meklējumu rezultātos vai Jūsu Google profilā, kā arī citviet tīmekļa vietnēs un rādījumos internetā. Google saglabā informāciju par Jūsu darbībām ar +1 rīku, lai pilnveidotu Jums un citiem lietotājiem sniegtos pakalpojumus. Lai varētu lietot Google +1 pogu, Jums ir nepieciešams starptautisks, publiski pieejams Google profils, kuram ir jāsatur vismaz šim profilam izvēlēts lietotājvārds. Šo lietotājvārdu tad lieto visos Google pakalpojumos. Atsevišķos gadījumos šis vārds var aizstāt arī citu vārdu, ko Jūs esat izmantojuši, caur Google kontu koplietojot kādu saturu. Jūsu Google profila identitāte var tik parādīta lietotājiem, kas zina Jūsu e-pasta adresi vai arī kuru rīcībā ir kāda cita Jūsu identitāti uzrādoša informācija.
Apkopotās informācijas izmantošana. Līdzās iepriekš minētajam datu izmantošanas nolūkam Jūsu sniegtā informācija tiek lietota saskaņā ar spēkā esošajiem Google datu aizsardzības noteikumiem. Pastāv iespēja, ka Google publisko statistiku par apkopotajām darbībām, ko lietotāji veikuši ar rīku +1, vai attiecīgi – nodod to tālāk saviem lietotājiem un partneriem, piemēram, informācijas ievietotājiem, reklāmdevējiem vai saistītām tīmekļa vietnēm.

8.2. Facebook

Mūsu tīmekļa vietnē ir integrēti sociālā tīkla Facebook spraudņi. To nodrošina “Facebook Inc.”, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook spraudņus mūsu vietnē Jūs varat atpazīt pēc Facebook logotipa vai arī “Like” jeb “patīk” pogas. Pārskatu par Facebook lietotajiem spraudņiem Jūs varat iegūt tīmekļa vietnē: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Apmeklējot mūsu vietni, caur spraudni tiek izveidots tiešs savienojums starp Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu un Facebook serveri. Tādējādi Facebook saņem informāciju, ka Jūs ar savu IP adresi esat apmeklējuši mūsu tīmekļa vietni. Laikā, kamēr esat ielogojušies Facebook kontā, uzklikšķinot uz Facebook “Like” pogas, mūsu tīmekļa vietnes saturu varat sasaistīt ar savu Facebook profilu. Šādā veidā Facebook var sasaistīt mūsu vietnes apmeklējumu ar Jūsu lietotāja kontu. Norādām uz to, ka mēs kā interneta vietnes uzturētājs nesaņemam nekādu informāciju par pārsūtīto datu saturu, kā arī to, kā tos izmanto Facebook. Papildu informāciju par to skatiet Facebook datu aizsardzības paziņojumā, kas atrodams vietnē https://lv-lv.facebook.com/policy.php
Ja Jūs nevēlaties, lai Facebook mūsu interneta vietnes apmeklējumu sasaistītu ar Jūsu lietotāja kontu Facebook platformā, lūdzu, iepriekš izlogojieties no sava Facebook lietotāja konta.

8.3 Twitter

Mūsu tīmekļa vietnē ir integrētas Twitter piedāvājuma funkcijas. Tās nodrošina “Twitter Inc.”, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Izmantojot Twitter un retvīta funkciju, Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes tiek sasaistītas ar Jūsu Twitter kontu un publiskotas citiem lietotājiem. Šajā laikā uz Twitter tiek pārsūtīti arī dati. Norādām uz to, ka mēs kā interneta vietnes uzturētājs nesaņemam nekādu informāciju par pārsūtīto datu saturu, kā arī to, kā tos izmanto Twitter. Papildu informāciju par to skatiet Twitter datu aizsardzības paziņojumā, kas atrodams vietnē twitter.com/privacy.
Savus Twitter datu aizsardzības iestatījumus varat izmainīt konta iestatījumos, kas atrodami twitter.com/account/settings.

8.4 Instagram

Mūsu tīmekļa vietnē ir integrētas Instagram piedāvājuma funkcijas. Šīs funkcijas nodrošina „Instagram Inc.”, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ja Jūs esat ielogojušies savā Instagram kontā, tad, noklikšķinot uz Instagram pogas, mūsu tīmekļa vietnes saturu varat sasaistīt ar savu Instagram profilu. Šādā veidā Instagram Jūsu apmeklējumu tīmekļa vietnē var sasaistīt ar Jūsu lietotāja kontu. Norādām uz to, ka mēs kā interneta vietnes uzturētājs nesaņemam nekādu informāciju par pārsūtīto datu saturu, kā arī to, kā tos izmanto Instagram.
Papildu informāciju par to skatiet Instagram datu aizsardzības paziņojumā, kas atrodams vietnē http://instagram.com/about/legal/privacy/.

8.5 Pinterest

Savā tīmekļa vietnē mēs izmantojam sociālā tīkla Pinterest spraudņus. Šā sociālā medija uzturētājs ir “Pinterest Inc.”, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (turpmāk tekstā – „Pinterest“). Atverot tīmekļa vietni, kurā ir integrēts šāds spraudnis, Jūsu tīmekļa pārlūkprogramma ģenerē tiešu savienojumu ar Pinterest serveriem. Spraudnis protokola datus nosūta Pinterest serverim ASV. Šajos protokola datos var būt IP adreses, to atvērto tīmekļa vietņu adreses, kurās arī ir integrētas Pinterest funkcijas, interneta pārlūkprogrammas veids un iestatījumi, vietnes apmeklējuma datums un laiks, Pinterest lietošanas veids, kā arī sīkdatnes. Papildu informāciju par Pinterest īstenoto datu apstrādes un lietošanas nolūku, apjomu u. tml., kā arī par Jūsu ar to saistītajām tiesībām un iespējām nodrošināt sava privātuma aizsardzību atradīsiet Pinterest norādījumos par datu aizsardzību vietnē: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

8.6 Youtube

Datu pārzinis šajā tīmekļa vietnē ir integrējis YouTube kanāla komponentus. YouTube ir tīmekļa videoportāls, kas lietotājiem ļauj bez maksas ievietot, skatīties, vērtēt un komentēt videofailus. YouTube ļauj publiskot jebkāda veida videofailus, tādēļ šajā tīmekļa portālā ir iespējams noskatīties gan pilnmetrāžas kinofilmas un televīzijas raidījumus, gan arī mūzikas videoklipus, filmu reklāmkadrus vai arī lietotāju pašu filmētus video.
YouTube uzturētājs ir sabiedrība “YouTube, LLC”, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. “YouTube, LLC” ir kompānijas “Google Inc.”, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, meitas sabiedrība.
Ikreiz, atverot kādu no šīs tīmekļa vietnes sadaļām, ko uztur datu pārzinis un kur ir integrēts kāds YouTube komponents (YouTube videofails), attiecīgais YouTube komponents automātiski iniciē, ka lietotāja (datu subjekta) informācijas tehnoloģiju sistēmā esošā tīmekļa pārlūkprogramma lejupielādē attiecīgā YouTube komponenta attēlojumu. Papildu informāciju par YouTube varat skatīt vietnē https://www.youtube.com/intl/lv/yt/about/. Šā tehnoloģiskā procesa rezultātā YouTube un Google iegūst informāciju par to, kādu konkrētu mūsu tīmekļa vietnes apakšvietni lietotājs ir atvēris.
Gadījumā, ja lietotājs (datu subjekts) vienlaikus ir ielogojies arī savā YouTube kontā, atverot kādu apakšvietni, kurā ir integrēts YouTube komponents, YouTube uzreiz atpazīst, kādu tieši mūsu vietnes apakšvietni lietotājs apmeklē. YouTube un Google šo informāciju apkopo un sasaista ar attiecīgā lietotāja YouTube kontu.
YouTube un Google caur vietnē integrēto YouTube komponentu informāciju par to, ka lietotājs ir apmeklējis mūsu tīmekļa vietni, vienmēr iegūst tādā gadījumā, ja lietotājs vietnes atvēršanas brīdī vienlaikus ir ielogojies YouTube kontā. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai lietotājs uzklikšķina uz kāda YouTube videofaila vai nē. Ja lietotājs (datu subjekts) nevēlas, ka šāda informācija tiek nosūtīta YouTube un Google, tad to var novērst, pirms mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma izlogojoties no sava YouTube konta.
YouTube publiskotie datu aizsardzības noteikumi, kas atrodami vietnē https://policies.google.com/privacy?hl=lv&gl=de, sniedz informāciju par to, kā YouTube un Google iegūst, apstrādā un izmanto personas datus.

9. Skarto personu (datu subjektu) tiesības

Turpmāk minētajā uzskaitījumā ir ietvertas visas skarto personu (datu subjektu) tiesības, ko paredz Vispārīgā datu aizsardzības regula. Nav jāuzskaita tās tiesības, kas nav būtiskas saistībā ar savu tīmekļa vietni. Tiktāl šis uzskaitījums var tikt saīsināts.
Ja tiek apstrādāti Jūsu personas dati, tad Jūs esat uzskatāms par skarto personu jeb datu subjektu Vispārējās datu aizsardzības regulas izpratnē un Jums attiecībās ar datu pārzini ir turpmāk minētās tiesības.

9.1. Tiesības iegūt informāciju

No datu pārziņa Jūs varat pieprasīt informāciju par to, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus.
Ja datu apstrāde tiek īstenota, tad Jūs no datu pārziņa varat pieprasīt sniegt šādas ziņas:

1. nolūks, kādā tiek apstrādāti personas dati;
2. apstrādāto personas datu kategorijas;
3. saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kuriem tika vai vēl tiks atklāti ar Jums saistītie personas dati;
4. plānotais ar Jums saistīto personas datu saglabāšanas ilgums, savukārt – ja par to nav iespējams sniegt konkrētas ziņas, tad – datu saglabāšanas ilguma noteikšanas kritēriji;
5. pastāvošās tiesības veikt korektūras ar Jums saistītajos personas datos vai dzēst tos, tiesības ierobežot datu pārziņa īstenoto datu apstrādi vai arī iebilst pret šo datu apstrādi;
6. pastāvošās tiesības vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē;
7. visa pieejamā informācija par datu izcelsmi, ja personas dati netiek iegūti no skartās personas (datu subjekta);
8. automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, saskaņā ar VDAR 22. panta 1. un 4. punktu un – vismaz šajos gadījumos – izprotama informācija par iesaistīto loģiku un šādas datu apstrādes tvērumu un plānotajām izpausmēm uz datu subjektu.

Jums ir tiesības iegūt informāciju par to, vai ar Jums saistītie personas dati tiek nosūtīti uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām. Šajā sakarā Jūs varat pieprasīt, lai Jūs tiktu informēti par VDAR 46. pantā noteiktajām atbilstošajām garantijām saistībā ar datu nosūtīšanu.

9.2. Tiesības veikt labojumus

Jums ir tiesības veikt labojumus un/vai papildinājumus datu pārzinim sniegtajos datos, ja apstrādātie ar Jums saistītie personas dati nav pareizi vai pilnīgi. Datu pārziņa pienākums ir nekavējoties veikt labojumus.

9.3. Tiesības ierobežot datu apstrādi

Ja ir izpildīti turpmāk minētie priekšnosacījumi, tad Jūs varat pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi:

1. ja Jūs apstrīdat ar sevi saistīto personas datu pareizību uz laiku, kurā datu pārzinis spēj pārbaudīt personas datu pareizību;
2. ja datu apstrāde nav tiesiska un Jūs noraidāt personas datu dzēšanu, tā vietā pieprasot ierobežot personas datu lietošanu;
3. ja datu pārzinim personas dati turpmāk vairs nebūs nepieciešami apstrādes nolūkos, savukārt Jums tie vēl ir vajadzīgi savu tiesisko prasījumu celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai, vai
4. ja Jūs esat iebilduši pret datu apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktā noteikto un vēl nav izšķirts, vai datu pārziņa leģitīmie iemesli ir svarīgāki par Jūsu iemesliem.

Ja ar Jums saistīto personas datu apstrāde tiek ierobežota, tad šos datus – izņemot to saglabāšanu – drīkst izmantot tikai ar Jūsu piekrišanu vai arī, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskos prasījumus vai aizstāvētu kādas citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai arī kādu svarīgu Eiropas Savienības vai tās dalībvalsts sabiedrības interešu dēļ.
Ja datu apstrāde ir ierobežota atbilstīgi iepriekš minētajiem priekšnosacījumiem, tad pirms attiecīgā ierobežojuma atcelšanas datu pārzinis Jūs par to informēs.

9.4. Tiesības dzēst datus

9.4.1. Dzēšanas pienākums

Datu pārzinim Jūs varat pieprasīt nekavējoties dzēst ar Jums saistītos personas datus, un pārzinim ir pienākums šos datus nekavējoties dzēst, ja ir radies kāds no šiem iemesliem:

1. ar Jums saistītie personas dati vairs nav nepieciešami nolūkam, kālab tie tika iegūti vai kādā citā veidā apstrādāti;
2. Jūs atsaucat savu piekrišanu, kas bija datu apstrādes pamatā saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un datu apstrādei vairs nav nekāda cita tiesiskā pamata;
3. Jūs saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu iebilstat datu apstrādei un attiecībā uz datu apstrādi nav nekādu citu svarīgāku pamatotu iemeslu, vai arī Jūs iebilstat datu apstrādei saskaņā ar VDAR 21. panta 2. punktu;
4. ar Jums saistītie personas dati tika apstrādāti pretlikumīgi;
5. ar Jums saistīto personas datu dzēšana ir nepieciešama, lai izpildītu kādu tiesisku saistību saskaņā ar Eiropas Savienības vai tās dalībvalsts tiesību aktiem, kam ir pakļauts datu pārzinis;
6. ar Jums saistītie personas dati tika iegūti attiecībā uz piedāvātajiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem saskaņā ar VDAR 8. panta 1. punktu.

9.4.2. Informācijas sniegšana trešām personām

Ja datu pārzinis ir publiskojis ar Jums saistītos personas datus un viņam saskaņā ar VDAR 17. panta 1. punkta noteikumiem ir pienākums tos dzēst, tad viņš, ņemot vērā pieejamo tehnoloģiju un ieviešanas izmaksas, veic piemērotus pasākumus, arī tehniskas dabas, lai par datu apstrādi atbildīgās personas, kas apstrādā personas datus, informētu par to, ka Jūs kā skartā persona (datu subjekts) esat tām pieprasījuši dzēst visas saites uz šiem personas datiem vai visas šo personas datu kopijas vai replikācijas.

9.4.3. Izņēmumi

Tiesības pieprasīt datu dzēšanu nepastāv, ciktāl datu apstrāde ir nepieciešama, lai

1. īstenotu tiesības brīvi paust viedokli un sniegt informāciju;
2. lai izpildītu līgumā noteiktu pienākumu, kas pieprasa datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Savienības vai dalībvalsts normatīviem, kuriem ir pakļauts datu pārzinis, vai lai pildītu sabiedrības interesēs īstenojamu uzdevumu vai arī oficiālu pilnvarojumu, kas deleģēts datu pārzinim;
3. sabiedrības interešu nolūkā sabiedrības veselības aprūpes jomā saskaņā ar VDAR 9. panta 2. punkta h) un i) apakšpunktu, kā arī 9. panta 3. punktu;
4. sabiedrības interesēs īstenotas arhivēšanas, zinātniskas vai vēsturiskas pētniecības vai statistiskos nolūkos saskaņā ar VDAR 89. panta 1. punktu, ciktāl var paredzēt, ka (3) iedaļā minētie normatīvie akti varētu padarīt neiespējamu vai nopietni kavēt šādas datu apstrādes mērķu īstenošanu, vai
5. celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskus prasījumus.

9.5. Tiesības saņemt informāciju

Ja Jūs attiecībās ar datu pārzini esat izmantojuši savas tiesības pieprasīt veikt datu labojumus, dzēšanu vai ierobežot datu apstrādi, tad datu pārzinim ir pienākums visiem saņēmējiem, kam viņš ir atklājis ar Jums saistītos personas datus, paziņot par šo datu labojumiem vai dzēšanu, vai arī datu apstrādes ierobežojumu, ja vien tas neizrādās neiespējami vai arī nav saistīts ar nesamērīgi lielām pūlēm.
Attiecībās ar datu pārzini Jums ir tiesības iegūt informāciju par šiem datu saņēmējiem.

9.6. Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības ar sevi saistītos personas datus, ko Jūs esat snieguši datu pārzinim, saņemt strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Līdzās minētajam Jums ir tiesības šos datus nosūtīt citam datu pārzinim, un pārzinis, kuram attiecīgie personas dati tika sniegti, tam nerada nekādus šķēršļus, ja:

1. datu apstrādes pamatā ir piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu vai arī līgums saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu un
2. datu apstrādi veic, izmantojot automatizētus līdzekļus.

Turklāt, izmantojot šīs tiesības, Jums ir arī tiesības prasīt, lai ar Jums saistītos personas datus pārzinis nepastarpināti pārsūtītu citam datu pārzinim, ja vien tas ir tehniski izdarāms. Tā rezultātā nevar tikt negatīvi ietekmētas citu personu pamatbrīvības un tiesības.

Tiesības uz datu pārnesamību neattiecas uz personas datu apstrādi, kas ir nepieciešama tāda uzdevuma izpildē, kas ir saistīts ar sabiedrības interesēm, vai pildot oficiālu pilnvarojumu, kas deleģēts datu pārzinim.

9.7. Tiesības iebilst

Tādu iemeslu dēļ, kas izriet no Jūsu personiskās situācijas, Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst ar Jums saistīto personas datu apstrādei, kas tiek veikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktu; tas attiecas arī uz profilēšanu, kas veikta, pamatojoties uz minētajiem noteikumiem.
Datu pārzinis pārstāj apstrādāt ar Jums saistītos personas datus, izņemot gadījumus, kad viņš var pierādīt pārliecinošus leģitīmus iemeslus, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai arī to, ka datu apstrāde kalpo, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
Ja ar Jums saistītos datus apstrādā tiešās tirgvedības nolūkā, tad Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret šādu ar Jums saistīto personas datu apstrādi reklāmas vajadzībām; tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar tiešās reklāmas pasākumiem.
Ja Jūs iebilstat pret datu apstrādi tiešās reklāmas nolūkā, tad ar Jums saistītie personas dati vairs netiek apstrādāti šīm vajadzībām.
Jums pastāv iespēja saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanu – neskarot Direktīvu 2002/58/EK – savas iebildumu tiesības īstenot ar automatizētu līdzekļu palīdzību, kuros tiek izmantotas tehniskas specifikācijas.

9.8. Tiesības atsaukt datu aizsardzības tiesībās noteikto piekrišanas paziņojumu

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu datu aizsardzības tiesību aktos noteikto piekrišanas paziņojumu. Atsaucot piekrišanu, netiek skarta veiktās datu apstrādes leģitimitāte, kas, pamatojoties uz piekrišanu, īstenota līdz atsaukuma brīdim.

9.9. Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana

Jums ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz Jums rada tiesiskās sekas vai kas Jūs līdzīgā veidā ievērojami ietekmē. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad lēmums

1. ir nepieciešams, lai noslēgtu vai pildītu līgumu starp Jums un datu pārzini,
2. ir pieļaujams, pamatojoties uz Eiropas Savienības vai dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kam ir pakļauts datu pārzinis, un šie normatīvie akti satur piemērotus pasākumus Jūsu tiesību un brīvību, kā arī leģitīmo interešu nodrošināšanai, vai
3. tiek īstenots, pamatojoties uz nepārprotamu Jūsu piekrišanu.

Tomēr šādi lēmumi nedrīkst pamatoties uz īpašām personas datu kategorijām saskaņā ar VDAR 9. panta 1. punktu, ciktāl nav piemērojams VDAR 9. panta 2. punkta a) vai g) apakšpunkts un ir veikti piemēroti pasākumi Jūsu tiesību un brīvību, kā arī leģitīmo interešu aizsardzībai.

Attiecībā uz 1. un 3. punktā minētajiem gadījumiem datu pārzinis veic piemērotus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu tiesības un brīvības, kā arī leģitīmās intereses, tostarp vismaz tiesības prasīt datu pārziņa darbinieku rīcību, tiesības paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

9.10. Tiesības vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē

Neskarot kādu citu administratīvu vai tiesvedības instrumentu, Jums ir tiesības ar sūdzību vērsties uzraudzības iestādē, jo īpaši – Jūsu uzturēšanās vietas, darbavietas vai iespējamā pārkāpuma īstenošanas vietas dalībvalstī, ja Jūs uzskatāt, ka ar Jums saistīto personas datu apstrādē pieļauti Vispārīgās datu aizsardzības regulas pārkāpumi.

Uzraudzības iestāde, kurā iesniegta sūdzība, sūdzības iesniedzēju informē par sūdzības izskatīšanas norisi un rezultātiem, tostarp par iespēju aizsargāt savas tiesības tiesā, kā noteikts VDAR 78. pantā.

VISA
Mastercard
American Express
Банковский перевод HypoVereinsbank
PayPal
Пожалуйста, подождитеdotted